Nieuwe secretaris

0
164
Bet Kannegieter

De heer Bert Kannegieter is als secretaris toegetreden tot het bestuur van de stichting Promotie Limburgse wijnen.

Kannegieter heeft zijn sporen verdient bij diverse overheden en het bedrijfsleven. Hij heeft in de loop der jaren een zeer gedegen ervaring opgedaan en heeft een breed landelijk netwerk.

Na afsluiting van een aantal academische studies is hij In 1989 bij de Rijksoverheid begonnen en heeft vervolgens voor de gemeente, de regionale overheid en een adviesbureau gewerkt.

In het kader van beleid en projectontwikkeling schenkt hij bijzondere aandacht aan maatschappelijke trends en ontwikkelingen zoals duurzaamheid, demo-
grafische ontwikkeling en vergrijzing. Centraal staat een voor alle partijen aanvaardbare omzetting van visie en doelstellingen naar concreet en meetbaar resultaat.

Daarnaast beschikt hij over een uitgebreide kennis en ervaring op het terrein van het privaatrecht- en bestuursrecht. In dit kader stelt hij overeenkomsten en gebruiksvoorwaarden op, voert (Europese) aanbestedingstrajecten uit en beschikt over uitgebreide kennis van WABO en Awb.

Werkervaring

• Vanaf 1 januari 2007 tot eind 2010 was hij werkzaam als senior adviseur bij een middelgroot advies- en projectmanagementbureau in Zuid-Limburg. Adhara b.v. te Heerlen. In die periode heeft hij als project- en procesmanager allerlei zorg- en onderwijsprojecten begeleid, diverse bijdragen geleverd aan uitvoeringstrajecten bij privatisering van het zorgstelsel en privaatrechtelijke en bestuursrechtelijke procedures uitgevoerd. In die periode heeft hij de volgende concrete projecten uitgevoerd:
– gemeentelijk projectleider Brede Maatschappelijke Voorziening Cortemich te Voerendaal,
– verantwoordelijk voor het procesmanagement voor de Zorgvallei Parkstad Limburg,
– uitvoering van een haalbaarheidsonderzoek voor een Brede Maatschappelijke Voorziening in Sittard,
– meegewerkt aan Dorpsontwikkelingsprogramma Vitaal Spaubeek,
– diverse aanbestedingsprojecten voor maatschappelijk vastgoed voorbereid en uitgevoerd en
– een gemeente geadviseerd over spreidingsproblematiek in het voortgezet onderwijs.

• Van 2004 tot eind 2007 was hij als programmamanager en senior projectleider Ruimte en Mobiliteit binnen Parkstad Limburg (Heerlen e.o.) verantwoordelijk voor ruimtelijke en logistieke ontwikkelingen en mede verantwoordelijk voor de samenstelling en uitvoering van de regionale strategische agenda.
Een aantal concrete werkzaamheden en projecten:
– namens de gemeenten van Parkstad Limburg leiding gegeven aan het project Buitenring Parkstad Limburg (regionaal wegennet),
– de projectleiding uitgevoerd voor het totstandkoming van de structuurvisie Parkstad Limburg,
– uitvoering gegeven Vitaal Platteland / ILG en Ruimte voor Ruimte,
– meegewerkt aan de herziening van de regionale retailvisie,
– het regionaal verkeers- en vervoerplan (RVVP) opgesteld en
– uitvoering gegeven aan de realisatie van diverse treinstations Euregiobahn (Interregprogramma).

• Van 1994 tot 2004 heeft hij voor gemeente Kerkrade gewerkt. Met als specialisatie Onderwijs en vastgoed is hij actief geweest als integraal projectleider majeure projecten, senior beleidsmedewerker onderwijs en volwasseneducatie, clusterleider Onderwijs, Recreatie, Educatie en Sport en waarnemend hoofd van de afdeling Welzijn.
Een aantal beleidsactiviteiten en projecten uit deze periode:
– Integraal projectleider Campus Kerkrade (voortgezet onderwijs, culturele en sportvoorzieningen),
– Integraal projectleider Brede School “de Steltloper” (basisonderwijs, kinderopvang, TSO/BSO, huur- en koopwoningen),
– de opstart van het bureau (voorkomen) Voortijdig Schoolverlaten (VSV) verzorgd,
– het integraal huisvestingsplan (IHP) Onderwijshuisvesting opgesteld,
– het beleid voor gemeenschapshuizen vormgegeven,
– meegewerkt aan het project nieuwe dienstverleningsconcepten en nieuw huisvestingsconcept.

• In 1989 is Bert Kannegieter zijn carrière gestart bij het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen en heeft dit gecombineerd met een adviseurschap bij ICS te Gouda (nu onderdeel van Deloitte).
In deze periode heeft hij namens de Minister voornamelijk juridische procedures uitgevoerd. Tevens heeft hij de coördinatie verzorgd van beleidsregels. In 1993 en 1994 heeft hij tevens de decentralisatie van onderwijsvoorzieningen basisonderwijs voorbereid en landelijk diverse presentaties verzorgd.

Opleiding

Na het afronden van het Atheneum (onderdeel van de RSG Lochem) in 1981 is hij als dienstplichtig soldaat opgeleid voor de Libanon-missie en heeft in 1982 – als onderdeel van de vredesmissie – in Libanon gediend. Van 1982 – 1988 heeft hij aan de Universiteit van Leiden een tweetal studies afgerond. Binnen het Nederlands Recht heeft hij zich toegelegd op het staats- en bestuursrecht. Binnen dit rechtsgebied heeft hij zich gespecialiseerd in de ruimtelijke ordening, het gemeenterecht en het administratief recht. Daarnaast heeft hij een sociaalwetenschappelijke opleiding in de bestuurskunde gevolgd. In dat kader is onder meer studie verricht naar de ontwikkeling van extramurale zorgvoorzieningen en de privatisering van overheidsdiensten en instellingen.

Daarna heeft hij nog diverse cursussen, opleidingen en seminars gevolgd: verandermanagement, wetgeving op diverse deelterreinen (onder meer aanbesteding), project- en programmamanagement, cursussen op het terrein van gebiedsontwikkeling, planning en control, het INK model en allerlei automatiseringscursussen. Op dit moment volgt hij een universitaire opleiding bedrijfskunde en gaat binnenkort starten met een opleiding voor NMI-mediator.

Bestuurlijke ervaring

Naast de bovengenoemde werkzaamheden is hij betrokken bij allerlei besturen en commissies. Als inwoner van de gemeente Onderbanken is hij lid van een van de voorbereidende raadscommissies, lid van een werkgroep om de p&c-cyclus te verbeteren en is hij lange tijd voorzitter geweest van een van de lokale politieke groeperingen.

Daarnaast is hij secretaris geweest van een middelgroot schoolbestuur. Momenteel bekleed hij bestuursfuncties bij de bibliotheek Landgraaf-Onderbanken en de plaatselijke heemkundevereniging de Veersjprunk.